PGAx - PGAx voor Gemeenten

PGAx voor

Gemeenten

Advies en Triage

Complexe Casuïstiek

Ondermijning - Bibob, RIEC-Liaison en Gemeentelijk Meldpunt

Fluïde Netwerken

Jeugdbescherming

Detentie en Re-Integratie

Veiligheid is één van de kerntaken van de lokale overheid. Gemeenten hebben met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast tot jeugdcriminaliteit, van verkeersoverlast tot ondermijnende criminaliteit.

Door het veiligheidsdomein en het zorgdomein beter met elkaar te verbinden, kan criminaliteit en overlast vroegtijdig worden gesignaleerd en integraal aangepakt. Een dergelijke aanpak vraagt om een brede integrale levensloopbenadering en maatwerk. Een goede verbinding tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein vermindert maatschappelijk leed en reduceert maatschappelijke kosten.

Het probleem

Integraal klantbeeld ontbreekt

Gemeenten beschikken in veel gevallen niet over een adequate informatievoorziening voor het veiligheidsdomein en nog minder over een informatievoorziening die het zorgdomein op een veilige en effectieve manier met het veiligheidsdomein verbindt. Professionals in beide domeinen hebben daardoor geen integraal beeld van de situatie en komen niet tot een brede integrale levensloopbenadering en maatwerk. Informatiedeling en – uitwisseling is tijdrovend en gebeurt zelden veilig (mail, bestanden)

De oplossing

PGAx helpt

PGAx is een moderne gebruiksvriendelijke applicatie, is privacy proof en voldoet aan landelijke standaarden. PGAx ondersteunt lokale Persoons- en Fenomeengerichte aanpakken, zoals woonoverlast en de aanpak van overlast gevende en criminaliserende jeugd(groepen). Tevens ondersteunt PGAx de gemeentelijke coördinatie van de re-integratie van (ex) gedetineerden en gemeentelijke meldpunten zoals het meldpunt radicalisering bij het verwerken, triageren en routeren van signalen en meldingen.

De voordelen

Veilige, effectief en overzichtelijk

PGAx is ontwikkeld voor professionals door professionals in het veiligheidsdomein. PGAx is gebruiksvriendelijk, sluit aan bij uw dagelijkse praktijk, is veilig en nodigt professionals uit ermee te werken. Door onze jarenlange ervaring begrijpen we uw behoefte en kunnen we u snel op weg helpen. Wij zien onszelf meer als uw partner, dan als leverancier.

Domeinoverstijgend

PGAx is toegankelijk voor ketenpartners, zij kunnen op een eenvoudige en veilige manier relevantie keteninformatie toevoegen aan de aanpak.

Ranshuijsen is een klantgericht en professioneel softwarebedrijf. We streven doorlopend naar kwaliteit, tempo en innovatie. Ranshuijsen werkt volgens het Common Ground principe. Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Daarnaast is Ranshuijsen ISO 27001 gecertificeerd.

  • Privacy proof
  • Biedt inzicht en overzicht
  • Veilig integraal werken
  • Maakt uw werk eenvoudiger
  • Verbindt u met uw omgeving
  • Voldoet aan de standaarden

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2