PGAx - Gemeentelijk Meldpunt Ondermijning

Binnengemeentelijke informatiedeling

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit start, wordt ondersteund en in stand gehouden met ondermijnende activiteiten. Gemeenten hebben in de aanpak van ondermijning een belangrijke rol. De sluimerende aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit en bijbehorende ondermijnende activiteiten leiden tot aantasting van de leefbaarheid in de wijken en hebben ernstige gevolgen voor de samenleving op het gebied van veiligheid en maatschappelijke integriteit.

Voor een effectieve aanpak van ondermijnende activiteiten (en mogelijk georganiseerde criminaliteit) is een geïntegreerde bestuurlijke aanpak binnen de gemeente een noodzakelijk vereiste. De signalen, afkomstig van burgers en organisaties, dienen als input voor het signaleren en aanpakken van ondermijnende en mogelijk georganiseerde criminaliteit.

In samenwerking met de gemeente Den Haag voegt Ranshuijsen aan PGAx een ‘Gemeentelijk Meldpunt Ondermijning' toe, waarmee gebruikers ook hun ondermijningsinformatie privacyproof kunnen bundelen en stroomlijnen.

Privacy proof?

In 2020 is in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning een privacy protocol opgesteld voor de binnengemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning. Dit protocol bevat de benodigde randvoorwaarden om te realiseren dat de gemeentelijke aanpak van ondermijning in lijn met privacywet- en regelgeving plaatsvindt.

Het modelinformatieprotocol maakt inzichtelijk op welke wijze de informatiedeling binnen een gemeente kan worden ingericht. Het beschrijft aan de hand van een stappenplan welke mogelijkheden gemeenten hebben om op dat op een rechtmatige manier te doen, waarbij rekening wordt gehouden met de grenzen van bestaande wetgeving om informatie binnengemeentelijk te kunnen delen.

Bij iedere stap van het beschreven proces moet een concrete afweging worden gemaakt of bepaalde persoonsinformatie in een voorliggend geval mag worden verstrekt. Dit vloeit voort uit de geldende wetgeving in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waarborgt het op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met persoonsgegevens.

PGAx volgt het modelinformateprotocol voor een privacy proof inrichting van het proces en de applicatie.

Signaal: verwerken en beoordelen

Het Gemeentelijk Meldpunt Ondermijning is de plek om signalen centraal te verwerken en om ze te beoordelen op mogelijke criminele ondermijning. Het kan gaan om signalen die nog niet zijn onderzocht, of om meer concrete meldingen van collega’s.

De beoordelaar zet signaal door naar een ander meldpunt of team of besluit het verder op te pakken in het gemeentesignalen proces

Domeinoverstijgende aanpak nodig?

De regisseur ondermijning draagt zorg voor de verdere analyse en verrijking van het signaal. Op grond van deze informatie besluit de regisseur het signaal alsnog door te zetten of de casus onder eigen regie op te pakken.

Bij een domeinoverstijgende aanpak, organiseert de regisseur een casusoverleg met voor die casus relevante vertegenwoordigers van afdelingen of partijen. De deelnemers van het casus overleg stellen een gezamenlijk Plan van Aanpak vast.

Na het afronden van alle interventies uit het PvA, wordt de casus afgesloten en na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd.

Interesse in een demopresentatie? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met ons kantoor 010 452 1175 en vraag naar Joël Smit.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2